Hlim zan

Phuahtu: Zirsangzela Hnamte
Satu: Mimi Renthlei

Khawilam chhingkhual i maw kan in tawn,
Sakhming hmelhriat ngai loh zanin chu;
Lungrual te a zaivawr dial dial in,
Tlai khawvar hial kan lo huam tak le?
Ning zu dawn chhuih thang val leng thiam a,
Perhkhuang, tingtang leh chawm khuang remin:
A lam diai e sel run lai chhuat ah,
Muvanlai tlang hrut in phar der der.
Min hlan bik ang maw in no ropui,
Ka phu lawng che kei zawng khua lian in;
Min fan chhuah tir e pi pu nun hlui,
Mihrang no chawi ang ka hawi lur e.
Hrui ang zawt nang che i hming leh khua,
Lampui chang ah tawnni her leh ‘nga;
Chutin kan chenza rin ngaihthu te,
Kan la hril leh dawnnia khuarei ah.